ش. شوکران -- واژگان -- ۷ Audio All
۱  
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸  
۲۹
۳۰
Go to the FLASHCARDS>>
<< Back to Film

HTML 4.01