ش. فرستاده -- واژگان -- ۴ همه!
۱ بلائی سرش بیاد
۲ چه فرق می‌کنه؟
۳ توپخانه
۴ ساواک
۵ گمرک
۶ خدمت کردن
۷ اگه بشه اسمشو گذاشت خدمت
۸ شکنجه
۹ تختهٔ شلّاق
۱۰ دوایر
۱۱ بازجوئی
۱۲ مأمور مالی
۱۳ ماشین‌نویسی
۱۴ وقایع
۱۵ پیش آمد
۱۶ رابط
۱۷ جامعهٔ روحانیّت
۱۸ حسابشو بکن امروز این یعنی چی؟
۱۹ دور نگه داشتن
۲۰ تو روی اونا اتّفاق بیافته
۲۱ نگه‌داری از دو بچّه
۲۲ میشه همین جا یه چایی نگه داری؟
۲۳ اینجا که خیلی پرته
۲۴ اسم ببر ببینم جناب سرهنگ
۲۵ بیا بخور
۲۶ می‌چسبه
۲۷ همین برخورد
۲۸ برام محرزه
۲۹ آدم مذهبی
۳۰ اشکالی داره؟
۳۱ مطلقاً
۳۲ مؤمن مذهبی
۳۳ متعصب مذهبی
۳۴ از جایی که متعصب شدی کارت ساخته است
۳۵ ایمان
۳۶ شمشیر
۳۷ با چشم بسته
۳۸ عدالت
۳۹ اجرا کردن
۴۰ بنابراین من به این بحث با تو ادامه نمی‌دم
۴۱ دلیل و مدرک
۴۲ زیرِ بار رفتن
۴۳ چه فایده
۴۴ اینو قبول دارم
Go to the FLASHCARDS>>
<< Back to Film

HTML 4.01